4 ned.:

 

 

 yellow male blue malegreen male  brown male  black male orange female lime female  purple femalewhite female red female  pink female 
birth weight  336.g 422.g 480.g 483.g 488.g 395.g 413.g 430.g 482.g 485.g 514.g 
 day 4 501,g (+165) 577.g (+155) 671.g (+191) 610.g (+127) 695.g (+207) 532.g (+137) 649.g (+236) 576.g (+146) 667,5g. (+185,5) 557.g (72) 645.g (+131) 
 day 5 548.g 605.g 742.g 612.g 785.g 573.g 695.g 625.g 748.g 617.g 710.g 
 day 6 585.g 658.g 840.g 636.g 874.g 640.g 820.g 727.g 823.g 725.g 760.g 
 day 7  640.g 660 891.g 654.g 908.g 653.g 888.g 782.g 863.g 776.g 825.g 
 day 8 723.g 728.g 1006.g 711.g 1075.g 672.g 919.g 837.g 990.g 830.g 955.g 
 day 9 828.g 766.g 1024.g 740.g 1085.g 715.g 1060.g 960.g 1015.g 928.g 965.g 
 day 10  910.g 834.g 1110.g 760.g 1190.g 750.g 1115.g 1025.g 1080.g 980.g 1085.g 
 2.weeks            
 3.weeks            
 4.weeks            
 5.weeks            
 7.weeks            
 8.weeks